Aanmelden

Contactpersonen voor aanmelding

Deelname

 • Onderzoek kan worden gedaan door alle docenten, ongeacht hun bevoegdheid of schooltype.
 • De schoolleiding benadert mogelijke docent-onderzoekers of stelt docenten in de gelegenheid zich aan te melden.
 • In juni/juli is een eerste bijeenkomst o.l.v. de onderzoeksbegeleiders (van de universiteit van Tilburg en de AOS) over onderwerpen (vakdidactisch, algemeen didactisch, pedagogisch, beleidsmatig, vakoverstijgend e.d.), het traject, de facilitering, begeleiding en beoordeling, rechten en plichten.

Facilitering

 • Je krijgt de tijd om aan je onderzoek te werken. Raadpleeg de overeenkomst van jouw AOS voor het recente overzicht voor wat facilitering betreft.
 • Het is zaak dat je minstens een dagdeel les-/taakvrij bent geroosterd. Voor deelnemers vanuit de AOS Midden-Brabant is dat de maandagmiddag, voor deelnemers vanuit de AOS West-Brabant is dat de donderdagmiddag. Het dagdeel moet hetzelfde zijn voor alle docent-onderzoekers, omdat dan de bijeenkomsten en spreekuren ingepland worden.

Afspraken

 • De docentonderzoekers van het reguliere traject komen op een vast tijdstip samen. Er is een rooster waarop is aangegeven wanneer er plenaire bijeenkomsten zijn en wanneer er spreekuur is. Bij de plenaire bijeenkomsten ben je altijd aanwezig. Voor het spreekuur maak je een individuele afspraak. De onderzoeksbegeleider is steeds aanwezig op de vaste onderzoeksmiddag. Onze ervaring leert dat een vaste tijd in de week zeer gunstig werkt.
 • Er wordt gewerkt met het boek ‘Praktijkonderzoek in de school’ van van der Donk & van Lanen (2012).
 • De afspraken worden aan het begin van het schooljaar vastgelegd in een overeenkomst tussen docentonderzoeker, schoolleider en AOS.

Eindproduct

 • Je sluit het onderzoeksjaar af met een schriftelijk verslag. Daarnaast presenteer je de bevindingen tijdens en/of na het onderzoeksproces aan schoolleiding en collega-docenten (secties, teams, belangstellenden binnen de AOS) en in interne personeelsbladen. Hierover worden aan het begin van het traject afspraken gemaakt.

Adviezen

 • Bespreek met je rector, deelschooldirecteur of conrector de richting waarin het onderzoek zal gaan. Let daarbij op de aansluiting van het onderzoeksthema bij de onderzoeksagenda van de school.
 • Blijf bij het formuleren van de probleemstelling dicht bij je eigen onderwijspraktijk. Let er daarbij op dat jouw probleemstelling leidt tot een ‘onderzoekbare’ vraag (niet te groot!). Daarbij wordt je geholpen door de onderzoeksbegeleider en de andere docentonderzoekers.
 • Neem de tijd om een goede onderzoeksvraag te formuleren, daarmee staat of valt je onderzoek. Pas als die vraag is geformuleerd, kun je met de gegevensverzameling beginnen.
 • Maak gebruik van de geboden begeleiding; schrijf je regelmatig in voor het spreekuur (wekelijks op maandagmiddag).
 • Probeer je een beeld te vormen van de het eindproduct. Bekijk enkele uitgewerkte onderzoeksverslagen.
 • Kijk eens op Script! Je vindt hier artikelen en talks van praktijkonderzoek met diverse thema’s en het biedt mogelijkheden om over je eigen onderzoek te publiceren.
 • Betrek de schoolleiding bij het onderzoek en koppel regelmatig terug over wat je doet. De schoolleiding geeft geen oordeel geven over de precieze uitvoering, maar zij is wel de opdrachtgever.